A casa das linguas

O NOSO COMPROMISO COA PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

«PERSONAS INFORMADAS Y DATOS PROTEGIDOS»

A Dirección / Órgano de Goberno de ACADEMIA A CASA DÁS LINGUAS SL (en diante, o responsable do tratamento), asume a máxima responsabilidade e compromiso co establecemento, implementación e mantemento da presente Política de Protección de Datos, garantindo a mellora continua do responsable do tratamento co obxectivo de alcanzar a excelencia en relación co cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), e da normativa española de protección de datos de carácter persoal (Lei Orgánica, lexislación sectorial específica e as súas normas de desenvolvemento).
A Política de Protección de Datos de ACADEMIA A CASA DÁS LINGUAS SL descansa no principio de responsabilidade proactiva, segundo o cal o responsable do tratamento é responsable do cumprimento do marco normativo e xurisprudencial que goberna @dicha Política, e é capaz de demostralo #ante as autoridades de control competentes.

En tal sentido, o responsable do tratamento rexerase polos seguintes principios que deben servir a todo o seu persoal como guía e marco de referencia no tratamento de datos persoais:

 • Protección de datos desde o deseño: o responsable do tratamento aplicará, tanto no momento de determinar os medios de tratamento como no momento do propio tratamento, medidas técnicas e organizativas apropiadas, como a seudonimización, concibidas para aplicar de forma efectiva os principios de protección de datos, como a minimización de datos, e integrar as garantías necesarias no tratamento.
 • Protección de datos por defecto: o responsable do tratamento aplicará as medidas técnicas e organizativas apropiadas con miras a garantir que, por defecto, só sexan obxecto de tratamento os datos persoais que sexan necesarios para cada un dos fins específicos do tratamento.
 • Protección de datos no ciclo de vida da información: as medidas que garantan a protección dos datos persoais serán aplicables durante o ciclo completo da vida da información.
 • Licitud, lealdade e transparencia: os datos persoais serán tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado.
 • Limitación da finalidade: os datos persoais serán recolleitos con fins determinados, explícitos e lexítimos, e non serán tratados ulteriormente de maneira incompatible cos devanditos fins.
 • Minimización de datos: os datos persoais serán adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.
 • Exactitude: os datos persoais serán exactos e, se fose necesario, actualizados; adoptaranse todas as medidas razoables para que se supriman ou rectifiquen sen dilación os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan.
 • Limitación do prazo de conservación: os datos persoais serán mantidos de forma que se permita a identificación dos interesados durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento dos datos persoais.
 • Integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais, incluída a protección contra o tratamento non autorizado ou ilícito e contra a súa perda, destrución ou dano accidental, mediante a aplicación de medidas técnicas ou organizativas apropiadas.
 • Información e formación: unha das claves para garantir a protección dos datos persoais é a formación e información que se facilite ao persoal involucrado no tratamento dos mesmos. Durante o ciclo de vida da información, todo o persoal con acceso aos datos será convenientemente formado e informado acerca das súas obrigacións en relación co cumprimento da normativa de protección de datos.
A Política de Protección de Datos de ACADEMIA A CASA DÁS LINGUAS SL é comunicada a todo o persoal do responsable do tratamento e posta ao dispor de todas as partes interesadas.
Na súa consecuencia, a presente Política de Protección de Datos involucra a todo o persoal do responsable do tratamento, que debe coñecela e asumila, considerándoa como propia, sendo cada membro responsable de aplicala e de verificar as normas de protección de datos aplicables á súa actividade, así como identificar e achegar as oportunidades de mellora que considere oportunas co obxectivo de alcanzar a excelencia en relación co seu cumprimento.
Esta Política será revisada pola Dirección / Órgano de Goberno de ACADEMIA A CASA DÁS LINGUAS SL, tantas veces como se considere necesario, para adecuarse, en todo momento, ás disposicións vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal.

  CONTÁCTANOS

  Nome e apelido*

  Correo electrónico de contacto*

  Teléfono de contacto

  Data de nacemento do alumno/a*

  ¿Qué centro che queda mellor?

  Área CentralCasas NovasBertamiránsConxo

  ¿En qué lingua estás interesado?

  InglésFrancésChinésAlemánEspañolOutro

  Qué modalidade prefires?

  PresencialOnline/Telepresencial

  Comentarios

  A ACADEMIA A CASA DÁS LINGUAS SL sita en PZA. EUROPA, S/n - ÁREA CENTRAL , LOCAL 25 I/ J, CP 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA (Coruña (A)) utilizará os seus datos para poder atender as súas solicitudes e prestarlle os nosos servizos. Só enviarémoslle publicidade coa súa autorización previa, que poderá facilitarnos mediante a casa correspondente establecida para o efecto. Unicamente trataremos os seus datos co seu consentimento previo, que poderá facilitarnos mediante a casa correspondente establecida para o efecto. Con carácter xeral, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que lle pedimos. Ten dereito a saber que información temos sobre vostede, corrixila e eliminala, tal e como se explica na información adicional dispoñible na nosa páxina web. Máis información no apartado "POLÍTICA DE PRIVACIDADE" de nosa páxina web.

  PERMISOS (MARQUE A CASA CORRESPONDENTE EN CASO AFIRMATIVO):


  Leer máis
  Contáctanos por whatsapp
  gl_ES