A casa das linguas

AVISO LEGAL

En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico A casa dás linguas en calidade de titular da website acasadaslinguas. com procede a comunicar os datos identificativos esixidos pola referida norma:
Responsable legal da web: Academia A Casa dás Linguas S.L.
Domicilio de Contacto: Praza de europa S/n porta I- J Área Central-Local 25 15707 Santiago de Compostela A Coruña
E-mail de Contacto: info@acasadaslinguas.com
Teléfono de Contacto: 981 557 383
Datos Fiscáis: NIF: B70483193
A presente información conforma e regula as condicións de uso, as limitacións de responsabilidade e as obrigacións que os usuarios da páxina Web que se publica baixo o nome de dominio: acasadaslinguas. com asumen e comprométense a respectar.

Definicións

Páxina, dominio: acasadaslinguas.com que se pon a disposición dos Usuarios de Internet.
Usuario, persoa física ou xurídica que utiliza ou navega pola páxina.
Contido, son as páxinas que conforman a totalidade do dominio: acasadaslinguas. com, as cales conforman a información e os servizos que A casa dás linguas pon ao dispor dos Usuarios da internet. Nelas contéñense as mensaxes, textos, fotografías, gráficos, iconas, logos, tecnoloxía, links, texturas, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, gravacións, software, aspecto, deseño gráfico e códigos fonte e, en xeral, calquera clase de material contido na Páxina.
Web, palabra técnica que describe o sistema de acceso á información vía Internet, que se configura por medio de páxinas confeccionadas con linguaxe HTML ou similar, e mecanismos de programación tales como java, javascript, PHP, ou outros, etc? Nestas páxinas deseñadas e publicadas baixo un nome de dominio Internet son o resultado da información que o titular pon ao dispor dos Usuarios da internet.
Hiperenlace, técnica pola cal un Usuario pode navegar por diferentes páxinas da WEB, ou por Internet, cun simple click sobre o texto, icona, botón ou indicativo que contén a ligazón.
Cookies, medio técnico para a trazabilidad e seguimento da navegación nos sitios web Son pequenos ficheiros de texto que se escriben no computador do Usuario. Este método ten implicacións sobre a privacidade, polo que A casa dás linguas avisará oportuna e fidedignamente da súa utilización no momento en que se implanten na Páxina.

Condicións de uso

A simple e mera utilización da Páxina outorga a condición de usuario da Páxina, ben sexa persoa física ou xurídica, e obrigatoriamente implica a aceptación completa, plena e sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais incluídas no Aviso Legal. Se o Usuario non estivese conforme coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, absterase de utilizar a Páxina.
Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións polo que a versión publicada pola casa dás linguas pode ser diferente en cada momento en que o Usuario acceda ao Portal. Por tanto, o Usuario debe ler o Aviso Legal en todas e cada unha das ocasións en que acceda á Páxina.
A través da Páxina, A casa dás linguas facilita aos Usuarios o acceso e a utilización de diversos Contidos publicados por medio da internet A casa dás linguas ou por terceiros autorizados.
O Usuario esta obrigado e comprométese a utilizar a Páxina e os Contidos de conformidade coa lexislación vixente, o Aviso Legal, e calquera outro aviso ou instrucións postos no seu coñecemento, ben sexa por medio deste aviso legal ou en calquera outro lugar dentro dos Contidos que conforman a Páxina, así como coas normas de convivencia, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas.
Para ese efecto, o Usuario obrígase e compromete a NON utilizar calquera dos Contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos Contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados pola casa dás linguas, doutros Usuarios ou de calquera usuario da internet (hardware e software).
O Usuario obrígase e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros calquera clase de material contido na Páxina, tales como informacións, textos, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, ligazóns, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que tivese acceso na súa condición de Usuario da Páxina, sen que esta enumeración teña carácter limitativo.
Así mesmo, de conformidade con todo iso, o Usuario non poderá: Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar pública mente, transformar ou modificar os Contidos, a menos que se conte coa autorización escrita e explícita da casa dás linguas, que é titular dos correspondentes dereitos, ou ben que iso resulte legal mente permitido.
Suprimir, manipular ou de calquera forma alterar o copyright e demais datos identificativos da reserva de dereitos da casa dás linguas ou dos seus titulares, das pegadas e/ou identificadores dixitais, ou de calquera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento.
O Usuario deberá absterse de obter e mesmo de tentar obter os Contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto ou se indicaron a este efecto nas páxinas WEB onde se atopen os Contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente na internet a este efecto sempre que non entrañen un risco de dano ou inutilización da Páxina, e/ou dos Contidos.

Propiedade intelectual

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen na Páxina son propiedade da casa dás linguas ou, no seu caso, de terceiros que autorizaron o seu uso, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao Portal e/ou aos Contidos atribúa ao Usuario dereito algún sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos, e sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario, ningún dos dereitos de explotación que existen ou poidan existir sobre os devanditos Contidos.
De igual modo os Contidos son propiedade intelectual da casa dás linguas, ou de terceiros no seu caso, por tanto, os dereitos de Propiedade Intelectual son titularidade da casa dás linguas ou de terceiros que autorizaron o seu uso á casa dás linguas, e é a estes a quen corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, e non entende cedidos nin se autoriza a súa utilización, en ningún caso, aos usuarios da Páxina salvo que se obteñan devanditos dereitos por escrito do lexítimo titular dos mesmos.
A utilización non autorizada da información contida nesta WEB, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial da casa dás linguas ou de terceiros incluídos na Páxina que cedesen contidos dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.
Aquelas persoas que se propoñan establecer hiperenlaces entre a súa páxina WEB e a Páxina deberán observar e cumprir as condicións seguintes:
 • Non será necesaria autorización previa cando o Hiperenlace permita unicamente o acceso á páxina de inicio, pero non poderá reproducila de ningún xeito. Calquera outra forma de Hiperenlace requirirá a autorización expresa e inequívoca por escrito por parte da casa dás linguas.
 • Restrínxese o hiperenlace a páxinas que conteñan temas, nomes, materiais, ou información inapropiados,profanos, difamatorios, ilegais, obscenos, indecentes ou ilícitos, nin materiais ou información que violen calquera dereito de propiedade intelectual, dereitos de privacidade ou publicidade pertinentes.
 • Non se crearán marcos (frames) coas páxinas WEB nin sobre as páxinas WEB da casa dás linguas.
 • Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas, ou ofensivas sobre A casa dás linguas, os seus directivos, os seus empregados ou colaboradores, ou das persoas que se relacionen na Páxina por calquera motivo, ou dos Usuarios das Páxina, ou dos Contidos fornecidos.
 • Non se declarará nin se dará a entender que A casa dás linguas autorizou o Hiperenlace ou que supervisou ou asumiu de calquera forma os Contidos ofrecidos ou postos ao dispor da páxina Web na que se establece o Hiperenlace.
 • A páxina Web na que se estableza o Hiperenlace só poderá conter o estritamente necesario para identificar o destino do Hiperenlace.
 • A páxina Web na que se estableza o Hiperenlace non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios ou que vulneren a calquera dereitos de terceiros.

Disponibilidade da páxina

A casa dás linguas non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á Páxina, aos seus Contidos, nin que este atópense actualizados, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, emendalos ou actualizalos. Por conseguinte, A casa dás linguas non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Portal durante a prestación do mesmo ou con carácter previo. A casa dás linguas exclúe, coas excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, continuidade ou calidade do funcionamento da Páxina e dos Contidos, ao non cumprimento da expectativa de utilidade que os usuarios houberen podido atribuír á Páxina e aos Contidos.
A función dos Hiperenlaces que aparecen nesta Web é exclusivamente a de informar o usuario acerca da existencia doutras Web que conteñen información sobre a materia. Devanditos Hiperenlaces non constitúen suxerencia nin recomendación algunha. A casa dás linguas non se fai responsable dos contidos das devanditas páxinas enlazadas, do funcionamento ou utilidade dos Hiperenlaces nin do resultado das devanditos ligazóns, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), os documentos ou os ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo.
O acceso á Páxina non implica a obrigación por parte da casa dás linguas de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños, por tanto, A casa dás linguas non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir durante a prestación do servizo da Páxina, nin dos posibles danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario ou de terceiros (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no computador do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da Web, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

Calidade da páxina

Dado a contorna dinámica e cambiante da información e servizos que se fornecen por medio da Páxina, A casa dás linguas realiza o seu maior esforzo por garantir a completa veracidade, exactitude, fiabilidade, utilidade e/ou actualidade dos Contidos. A información contida nas páxinas que compoñen este Portal ponse ao dispor dos interesados con carácter informativo, consultivo, divulgativo e publicitario.

Limitacións

A casa dás linguas exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar baseado nesta información cando a mesma sexa correcta, así como polas posibles incidencias alleas á casa dás linguas. A información está sometida a posibles cambios periódicos sen aviso previo/previo aviso do seu contido por ampliación, mellora, corrección ou actualización dos Contidos.

Notificacións

Todas as notificacións e comunicacións realizadas polas partes serán válidas de conformidade cos medios admitidos en Dereito. As relativas á presente Páxina consideraranse eficaces, para todos os efectos, se se realizan a través da propia Páxina.

Disponibilidade

A prestación do servizo da Páxina e dos Contidos ten, en principio, duración indefinida. A casa dás linguas, con todo e sen prexuízo dos dereitos contractualmente asumidos, queda autorizado para dar por terminada ou suspender a prestación do servizo da Páxina e/ou de calquera dos Contidos en calquera momento. Cando iso sexa razoablemente posible, A casa dás linguas advertirá previamente a terminación ou suspensión da Páxina.

Xurisdición

Para cantas cuestións suscítense sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, todos as partes intervenientes sométense aos Xuíces e Tribunais de Santiago de Compostela, renunciando de forma expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles. En caso de contratación con consumidores, a competencia xudicial rexerase pola normativa que resulte de aplicación.
O Aviso Legal réxese pola lei española.Reservados todos os dereitos de autor polas leis e tratados internacionais de propiedade intelectual. Queda expresamente prohibida a súa copia, reprodución ou difusión, total ou parcial, por calquera medio.

  CONTÁCTANOS

  Nome e apelido*

  Correo electrónico de contacto*

  Teléfono de contacto

  Data de nacemento do alumno/a*

  ¿Qué centro che queda mellor?

  Área CentralCasas NovasBertamiránsConxo

  ¿En qué lingua estás interesado?

  InglésFrancésChinésAlemánEspañolOutro

  Qué modalidade prefires?

  PresencialOnline/Telepresencial

  Comentarios

  A ACADEMIA A CASA DÁS LINGUAS SL sita en PZA. EUROPA, S/n - ÁREA CENTRAL , LOCAL 25 I/ J, CP 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA (Coruña (A)) utilizará os seus datos para poder atender as súas solicitudes e prestarlle os nosos servizos. Só enviarémoslle publicidade coa súa autorización previa, que poderá facilitarnos mediante a casa correspondente establecida para o efecto. Unicamente trataremos os seus datos co seu consentimento previo, que poderá facilitarnos mediante a casa correspondente establecida para o efecto. Con carácter xeral, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que lle pedimos. Ten dereito a saber que información temos sobre vostede, corrixila e eliminala, tal e como se explica na información adicional dispoñible na nosa páxina web. Máis información no apartado "POLÍTICA DE PRIVACIDADE" de nosa páxina web.

  PERMISOS (MARQUE A CASA CORRESPONDENTE EN CASO AFIRMATIVO):


  Leer máis
  Contáctanos por whatsapp
  gl_ES